O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Poradnictwo specjalistyczne

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Poradnictwo specjalistyczne /z ustawy o pomocy społecznej/ art. 46// w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 1. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

 2. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

 3. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin w Suwałkach prowadzi poradnictwo specjalistyczne w ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach podejmowanych projektów w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wynajętych pomieszczeniach przy ul. E. Plater 2 oraz w Punktach Interwencji Kryzysowej w gminach na bazie porozumień zawartych przez Powiat Suwalski z poszczególnymi gminami.

W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJEMY:


 • konsultacje indywidualne
 • psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, rodzinne, terapii uzależnień, logopedyczne /w Bakałarzewie/,

 • terapię indywidualną

 • konsultacje wychowawcze

 • poradnictwo małżeńskie

 • mediacje rodzinne

 • warsztaty umiejętności rodzicielskich
  ” Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
  „Zamiast klapsa – Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”

 • warsztaty budowania relacji małżeńskiej

 • grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy

 • grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  /w relacjach partnerskich dla kobiet i mężczyzn, w relacjach rodzicielskich, trening zastępowania agresji/.

Oferta wzbogacana jest podczas realizacji projektów o nowe formy warsztatowe i zwiększoną liczbę godzin konsultacji.

Zapisy na poszczególne formy poradnictwa specjalistycznego odbywają się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 87 565 92 82 lub kontakt w siedzibie PCPR w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy