O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitację zawodową oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ul. Kościuszki 71a tel. 087-5652650, fax 87-5652689, email: sekretariat@pup.suwalski.pl

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Suwalskiego jest realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60, telefon 087-5659285 lub 5659280, fax -087-5659284, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl.

Pracownikami obsługującymi dział osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach są: p.Ryszard Bogdan, p.Teresa Ambrosiewicz.

Petenci przyjmowani są w godzinach 800 - 1400 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w pokoju nr 4.

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni mogą składać wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON do:

  1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  3. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a ich realizacja następuje do czasu wykorzystania środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na:

  • organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.


Więcej informacji o pomocy dla osób niepełnosprawnych znajduje się w informatorze PCPR dla osób niepełnosprawnych.


Przepisy regulujące rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008r tekst jednolity) oraz akty wykonawcze do Ustawy.

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96 poz. 861 z dnia 25 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami)

Pobierz: Informator osoby niepełnosprawnej

© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy