O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Zadania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Powiatu Suwalskiego realizującą zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Do zakresu realizowanych zadań należą:

 

1. Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej:


1.1 opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
1.2 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
1.3 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
1.4 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
1.5 pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
1.6 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
1.7 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
1.8 pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowisk, które otrzymały status uchodźcy;
1.9 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
1.10 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanym osób;
1.11 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
1.12 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
1.13 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
1.14 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
1.15 doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
1.16 podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
1.17 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
1.18 sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

2.1 pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2.2 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2.3 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

3. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

3.1 opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
3.2 współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1;
3.3 udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt. 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
3.4 podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
3.5 opracowanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
3.6 współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
3.7 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych;
3.8 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
3.9 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych;
3.10 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych;
3.11 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji;
3.12 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
3.13 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
3.14 dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
3.15 udzielanie osobie niepełnosprawnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
3.16 dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej;
3.17 zwrot pracodawcy kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3.18 zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;
3.19 zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanego przez pracodawcę.

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy