O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zwane dalej Centrum, działa na podstawie:
 1. uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 5. niniejszego statutu.

§ 2. Statut określa obszar oraz zakres działania Centrum.
 1. Siedziba Centrum mieści się w Suwałkach.
 2. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Suwalskiego, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu.
 3. Terenem działania Centrum jest obszar Powiatu Suwalskiego, w skład którego wchodzą gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny.
Rozdział II
Zakres działania


§ 3. Centrum realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 493);
 5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz 887);
 7. innych przepisów.

§ 4. Centrum powołane jest do wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zadań administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat jak również zadań powiatu wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

§ 5. Centrum sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

§ 6. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
§ 7. Centrum wykonuje również inne zadania określone w ustawach lub wskazane przez organy Powiatu Suwalskiego.


Rozdział III
Organizacja wewnętrzna


§ 8. Pracą Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Suwałkach
 1. Pracowników Centrum zatrudnia Dyrektor.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum, jego czynności wykonuje w zastępstwie osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 3. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie czynności należące do Dyrektora Centrum, za wyjątkiem rozstrzygnięć z zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora, w tym wydawania decyzji administracyjnych i zawierania umów wykonywanych przez Dyrektora z upoważnienia Starosty.

§ 9. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczegolności:
 1. organizowanie pracy Centrum;
 2. kierowanie podległymi pracownikami;
 3. składanie, w terminach ustawowych, oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 4. reprezentowanie Centrum wobec organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie powierzonych mu uprawnień;
 5. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;
 6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań przez podległe jednostki organizacyje pomocy społecznej;
 7. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowani Centrum określa Regulamin Organizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.

§ 11. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 12. Centrum jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad okreslonych w przepisch prawa.

§ 13. Centrum wyposażone jest w majatek przekazany w zarząd.

§ 14. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§ 15. Centrum w całości pokrywa swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu
Powiatu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy