O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    

 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W SUWAŁKACH

 

ADRES:   16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60
Telefony.: (087) 565-92-82,    fax: (087) 565-92-82
e-mail: interwencja@powiat.suwalski.pl

Hostel: 16-420 Raczki, Dowspuda 9
Telefon: 087 568-50 -78

Z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą korzystać osoby dotknięte przemocą i jej skutkami.

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
(Dz. U. 06.127.890).
Ośrodek dysponuje 14 miejscami hostelowymi dla dorosłych i dzieci.

Pomoc realizowana jest

 1. w zakresie interwencyjnym poprzez:
  a. zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód,     na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją     ofiary przemocy w rodzinie,
  b. ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  c. udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
  d. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
  e. wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w     rodzinie;
 2. w zakresie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie całodobowego pobytu i wyżywienia, odzieży i obuwia,
 3. w zakresie terapeutyczno- wspomagającym:
  a. opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie     uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
  b. udzielanie poradnictwa:
      psychologicznego,
      prawnego,
      socjalnego,
  c. prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
  d. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz     nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  e. zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
  f. przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz     specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
  g. udzielanie konsultacji wychowawczych.

W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 1. współpracuje z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 2. prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności.

 

 

 
 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy