O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 22-05-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Program Aktywny Samorząd

 

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

Informujemy, że Powiat Suwalski przystąpił do realizacji w 2018 roku pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60 i Powiatowy Urząd Pracy ul. T. Kościuszki 71.
Wnioski dostępne są w PCPR pok. nr 4, tel. 87 565 92 83 oraz na stronie internetowej www.pcpr.suwalski.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.
Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


W 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są:

  • zatrudnione,
  • w 2017 lub 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:  
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                         o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu dotyczące (Moduł I w obszarach: A – zadanie nr 1, B – zadanie nr 1, C – zadanie nr 2,3,4) składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60, pok. nr 4 w następujących terminach: (tryb ciągły) od dnia 07.05.2018 r. do 30.08.2018 r. 
Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu dotyczące (Moduł I w obszarach: A – zadanie nr 2, B – zadanie nr 2, obszar D oraz Moduł II) składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach ul. T. Kościuszki 71, w terminach określonych przez PUP.

 

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Druki do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu 


Wnioski:
Wniosek P
Wniosek O

Wkładki:
Wkładka A zad. 1
Wkładka B zad. 1
Wkładka C zad. 2  
Wkładka C zad. 3 
Wkładka C zad. 4

 

Załączniki:
Zał. nr 1 - oświadczenie o dochodach
Zał. nr 2 - oświadczenie dot. przetwarzania danych
Zał. nr 3 - zaświadczenie obszar A zad. 1
Zał. nr 4 - zaświadczenie obszar B zad. 1 (wzrok)
Zał. nr 5 - zaświadczenie obszar B zad. 1 (k. górne)
Zał. nr 6 - zaświadczenie obszar C zad. 3
Zał. nr 7 - zaświadczenie obszar C zad. 4
Zał. nr 8- zaświadczenie o zatrudnieniu MODUŁ I
Zał. nr 9- oświadczenie pełnomocnika
Formularz oferty i kosztorysu protezy_9-C3_O
Formularz oferty i kosztorysu naprawy protezy_10-C4_O
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy