O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 22-05-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze są instytucjami pomocy społecznej tworzonymi w celu zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej z powodu wystąpienia w rodzinach naturalnych dzieci różnego rodzaju sytuacji kryzysowych takich jak:

 • sieroctwo,

 • ubóstwo,

 • złe warunki mieszkaniowe,

 • brak pracy,

 • alkoholizm i inne uzależnienia,

 • ciężkie choroby somatyczne i psychiczne,

 • niezaradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych,

 • skutki przedwczesnego macierzyństwa itp..


Prowadzenie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pozostających pod opieką tych rodzin, jest zadaniem własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Tworzenie rodzin zastępczych opiera się na zasadzie poszukiwania odpowiednich opiekunów i bezpiecznego domu dla konkretnego dziecka.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:


 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Nie można łączyć pełnienia funkcji rodziny zastępczej z kierowaniem placówką rodzinną,
a także nie można łączyć pełnienia różnych funkcji rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.


Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:


 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem;

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;

 • zasadę nie rozłączania rodzeństwa;

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.


W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta została ograniczona.

Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności chyba, że wcześniej powróci ono do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Wiele rodzin zastępczych nawiązuje z dzieckiem trwałe więzi emocjonalne i wspiera je także w dorosłym życiu. Po ukończeniu 18 roku życia (lub po ukończeniu nauki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach wspólnie z wychowankiem i jego opiekunem rozpoczyna proces usamodzielniania.

Dokumenty, które wnioskodawca /rodzina zastępcza/ powinien złożyć do PCPR celem otrzymania stosownej pomocy.

1. Wniosek osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej o pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby lub osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (kserokopia z oryginałem do wglądu).

3. Orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

4. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

5. Odpis aktu zgonu rodzica.

6. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne ).

7. Dokumenty potwierdzające dochód dziecka - w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ( renta wraz z dodatkiem dla sierot  zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwota odpowiadająca dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka ).

8. Poświadczenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.

 Dokument, na podstawie którego udzielana jest pomoc pieniężna: 

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

 

Pełne informacje o tym jak zostać rodziną zastępczą zawiera broszura opracowana przez Fundację Polsat.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin zastępczych mogą uzyskać wszelkie informacje w pokoju Nr 5 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00.


Sprawy rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach prowadzi p. Mariola Zuchwalska, tel, 087 565 92 80

© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy