O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   piątek 01-12-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane projekty

2008-04-30

Projekt EQUAL
 

P a r t n e r s t w o n a r z e c z R o z w o j u

"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek

pracy osób po chorobie psychicznej"


Projekt zgłoszony do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 dla Polski, o nazwie: "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej", został 21 grudnia 2004 roku pozytywnie zaopiniowany i przekazany do realizacji decyzją Instytucji Zarządzającej.

Wszystkie zadania projektowe zostały zrealizowane i dnia 31.marca. 2008r. Projekt został oficjalnie zakończony.

 

  1. Charakterystyka Projektu.

Partnerstwo zostało zawiązane w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych po przebytym kryzysie psychicznym, poprzez włączenie ich w aktywność zawodową, bądź przywrócenie i utrzymanie w funkcjach zawodowych. Partnerstwo miało za zadanie wypracować sposób postępowania z klientem, który doświadczył kryzysu psychicznego, od momentu zgłoszenia do szpitala psychiatrycznego, czy ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, poprzez proces przeciwdziałania inwalidyzacji, motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej, treningów umiejętności, szkoleń zawodowych, zatrudnienia w formie chronionej, aż po wyprowadzenie na otwarty rynek pracy.

    Starostwo Powiatowe w Suwałkach pełniło w Partnerstwie rolę Partnera Wiodącego. Partnerstwo tworzyło: Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach, Powiat Sejneński, Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, ŚDS w Olecku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, PUP w Suwałkach, PCPR w Suwałkach, PFRON, Miasto Suwałki, Suwalskie Stowarzyszenie "NADZIEJA", Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna.

Jednym z Partnerów w Partnerstwie było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Odpowiedzialne za rejestrowanie mechanizmów współpracy między Partnerami oraz rejestrację i opis wartości dodanej jako efektu współpracy w ramach PRR.


Projekt został wdrożony do realizacji w ramach trzech działań:


Działanie 1 - miało na celu budowę samego Partnerstwa. Została wyłoniona Grupę Zarządzającą, ustalono rolę każdego z Parterów w podjętym działaniu, Powołano Biuro Projektu. Stworzono harmonogram działań i szkoleń dla Partnerów. Zbudowano i podpisano Umowę o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju. Ustalono cele podprojektów.

Działanie 2 - budowa systemu wsparcia dla beneficjenta ostatecznego i jego rodziny, pokonanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację beneficjentów ostatecznych, poprzez oddziałania profilaktyczne skierowane na różne grupy społeczne: od dzieci i młodzieży aż po grupy zawodowe, opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia beneficjentów.


Działanie 3 - budowa tzw. Megapartnerstwa, którego rezultatem są rezultaty każdego z Partnerstw wchodzących w skład Megapartnerstwa, co pozwoli zwiększyć obszar wspólnych działań.

  1. Charakterystyka grupy docelowej Projektu - beneficjenci Projektu.

1. Osoby po leczeniu psychiatrycznym doświadczające dyskryminacji na rynku pracy, zamiennie w opisie określane są one jako "osoby po przebytym kryzysie psychicznym".
2. Członkowie rodzin osób po przebytym kryzysie psychicznym.

3. Pracodawcy w okresie ich udziału w szkoleniach i seminariach.

4. Asystenci osób po przebytym kryzysie psychicznym - grupa "aniołów"

Od początku realizacji Zadań w 2006r. w proponowane zajęcia zostały włączone 132 osoby. Projekt ukończyło 117osób.


  1. Wypracowany w ramach Partnerstwa rezultat:

Lokalny System Współdziałania Partnerów.

Wypracowanie LSWP jest głównym rezultatem Partnerstwa. Działanie systemu pozwoli na skuteczną pomoc osobom po chorobach psychicznych w wychodzeniu na życiową prostą, w tym do zatrudnienia.

Model wsparcia osób po kryzysie psychicznym w społeczności lokalnej - Lokalny System Współdziałania Partnerów. Rezultat pozwala rozwiązać problem marginalizacji społecznej i zawodowej osób, które przeszły chorobę psychiczną. Jego celem jest kompleksowe podejście do problemu, czyli świadczenie realnej pomocy osobom po kryzysie psychicznym oraz przygotowanie ich do wejścia na otwarty rynek pracy. Nowatorskim rozwiązaniem jest fakt zaistnienia współdziałania, w którym każda z instytucji wykonuje część pracy, która odpowiada jej kompetencjom. Następnie, w zależności od sytuacji i potrzeb beneficjenta, włącza się kolejny Partner. Model wsparcia przewiduje zaangażowanie szeregu instytucji mających odpowiednie kompetencje, takich jak: instytucje rządowe (PFRON), samorządowe (szpitale psychiatryczne, jednostki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, domy samopomocy, instytucje rynku pracy) i organizacje społeczne (jednostki szkolące, fundacje i agencje rozwoju lokalnego, stowarzyszenia skupiające osoby po chorobie psychicznej, pracodawcy). Spójność całego procesu zapewnia instytucja, która pełni rolę Koordynatora LSWP.

W ramach procesów upowszechniania wypracowanych rezultatów i mainstreamingu funkcjonowało zawiązane - z trzema innymi krajowymi Partnerstwami na rzecz Rozwoju - Megapartnerstwo SPINACZ" administrowane przez Koalicję Łamania Oporów Społecznych - KŁOS. Jej głównym celem było upowszechnianie rezultatów wypracowanych przez Partnerstwa tworzące Megapartnerstwo.


Dodatkowo w ramach realizacji Zadań przez poszczególnych Partnerów wypracowano:


W ramach celu 1: Budowa systemu wsparcia BO i rodziny beneficjenta:

- wypracowanie nowych struktur - optymalnego modelu środowiskowego wsparcia B.O. oraz sposobu współpracy z członkami jego rodziny;

- zwiększenie kompetencji psychospołecznych w zakresie gotowości do podjęcia i utrzymania się w rolach zawodowych;

- wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród B.O, a tym samym samooceny i poczucia bezpieczeństwa;

- wyprowadzenie B.O. z izolacji w środowisku. Podjęcie pracy spowodowało, że z wycofanej społecznie osoby staje się aktywnym społecznie podmiotem;

- wsparcie b.o. w miejscu ich zatrudnienia poprzez zaangażowanie asystentów b.o.;

- udokumentowana prezentacja dobrych praktyk w formie raportu końcowego z proponowanym nowym rozwiązaniem, niespotykanym dotąd na rynku pracy w Polsce - asystent osoby niepełnosprawnej;


W ramach celu 2: Pokonywanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację BO, poprzez oddziaływania profilaktyczne skierowane na różne grupy społeczne: od dzieci i młodzieży aż po grupy zawodowe.

- ogromnym rezultatem w tym module jest realizacja programu edukacyjnego pt. „Zrozumieć i odczuć" dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz ich rodziców i nauczycieli;

- z uwagi na prowadzone działania profilaktyczne postępem jest społeczne uwrażliwienie i zburzenie funkcjonujących negatywnych stereotypów dotyczących osób po chorobach psychicznych, jak też poszerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności;

- wzrost aktywności instytucji ustawowo zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i chorującymi psychicznie w niesieniu im pomocy i wsparcia;


W ramach celu 3: Opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia BO.

- udział beneficjentów Projektu w szkoleniach: zajęcia aktywizujące, moduły szkoleń komputerowych „ABC technologii informatycznej", zajęcia językowe (angielski i niemiecki) , szkolenia BHP, szkolenia zawodowe z zakresu: Pracownik administracyjno - biurowy, Pracownik Robót Wykończeniowych, Pracownik Gastronomii i Hotelarstwa oraz Pracownik Terenów Zielonych, Technik Masażu i Pielęgnacji, Praktyki Zawodowe u Pracodawców;

- szkolenie przygotowujące do zatrudnienia w obszarze turystyki;

- podejmowanie przez BO samodzielnych prób rozmów z przyszłymi pracodawcami, aktywizacja beneficjentów poprzez podejmowanie przez nich pracy, także w formie przygotowania, stażu zawodowego oraz prac użytecznie społecznych;

- uaktywnienie pracodawców w odniesieniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

- specjalistyczne szkolenia dla pracodawców z zakresu Systemu Obsługi Dofinansowania o nazwie „System SOD w praktyce". Dzięki zajęciom uczestnicy mogli zdobyć wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;

- w ramach działań bezpośrednio przygotowujących beneficjentów do zatrudnienia prowadzono pośrednictwo pracy. Udzielono informacji pracodawcom na temat korzyści płynących z zatrudniania osób po przebytym kryzysie psychicznym;

- udzielano porad prawnych z zakresu opieki zdrowotnej, socjalnej, ubezpieczeń społecznych i zatrudnienia, ochrony praw nabytych, dochodzenie praw należnych, interwencji prawnej przed organami administracyjnymi oraz sądowymi, sporządzanie podań pism, wniosków;


PODSUMOWANIE:

1. W ramach Projektu zrealizowano łącznie - 30 podprojektów.

2. W zasadniczej fazie wzięło udział ponad 120 osób po kryzysie psychicznym.

3. Niemal każda z nich przeszła przez różne formy aktywizujące do zatrudnienia (szkolenia obsługi komputera, zajęcia językowe, szkolenia zawodowe).

4. Do współpracy zaproszono około 400 pracodawców.

5. Udział w Projekcie wzięło również ponad 90 członków rodzin beneficjentów.

6. Osoby po kryzysie psychicznym były wspierane przez 18 przeszkolonych asystentów, zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

7. Ponad 36.000 osób: dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, ze szkół średnich, rodziców, nauczycieli, kuratorów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych grup zawodowych wzięło udział w działaniach mających na celu pokonywanie negatywnych, szkodliwych stereotypów i barier społecznych w odniesieniu do osób po chorobie psychicznej.

8. Jeszcze w trakcie trwania projektu 54 beneficjentów znalazło zatrudnienie, w tym 3 osoby podjęły własną działalność gospodarczą.


Odesłanie do strony: http://powiat.suwalski.pl/equal/

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy